Goedkoop Wasbenzine 1000 ml online kopen bij de Korenbeurs in Groningen
Wasbenzine 1000 ml

Wasbenzine 1000 ml

Veba

€ 8,15

Kijk op http://www.kleurenwaaier.net/ voor het gewenste kleurnummer. En vul uw kleurnummer in.

 of 

Voorraad 5 stuks

Vrijblijvend offerte aanvragen
Omschrijving

Wasbenzine 1000 ml: Ontvetter en Reiniger

Vertrouw op deze Wasbenzine 1000 ml voor het effectief ontvetten en schoonmaken van diverse oppervlakken. Dit product van Merkloos is grijs van kleur en biedt een betrouwbare oplossing voor diverse reinigingstaken.

Belangrijke veiligheidsinformatie:

 • Signaalwoord: Gevaar
 • H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
 • H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt
 • H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp
 • H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
 • EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelen:

 • P102: Buiten het bereik van kinderen houden
 • P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken
 • P261: Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden
 • P301+P310: Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen
 • P331: GEEN braken opwekken
 • P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften

Let op: dit product is niet gerelateerd aan een specifiek personage.

Specificaties

Artikelnummer
8713884057863
EAN nummer
8713884057863
Voorraad
5 stuks
Merk
Veba
nl_main_category
Speelgoed
nl_sub_category
Schilderen
nl_subsub_category
Schildermediums
MPN (Manufacturer Part Number)
7230105